Dayanisma ve Paylasimin Adresi
 
Yayında :
Yesilcam Filmeri
 
 
GOPSENTV DAYANISMA VE PAYLASIMIN ADRESI                  

DERNEĞİN ADI

MADDE 1.

 

„Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği”

(GYDKD)

 

 

DERNEĞİN YERİ VE  AMACI

MADDE 2.

           

           

Derneğin yeri:              KÖLN

Yazışma adresi:

c/o İsmail Özşahin

Mülheimer Str. 232,

D-51469 Bergisch Gladbach

      (07.06.2008 Tarihli Genel Kurul kararıyla – bkz.  Genel Kurul Tutanağı ve 15.08.2008 tarihli ve VR 14949 sayılı makeme kararı)

 

Amacı :

‘‘Yurt içi ve yurt dışındakı Yaylacıklılar arasında yardımlaşma ve dayanışma ilişkilerini geliştirmek ve bulundukları ülkelerde insan hak ve özgürlüklerini sorunsuzca yaşamalarını sağlamak için gerekli sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaları yapmaktır.”

 

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 3.

 

 

a. Yaylacık (Göpsen) Köyü’nün çeşitli sorunlarını ele almak, güzelleşip gelişmesi için uygun çalışmalar yapmak.

b. Din mezhep, ırk renk, kadın ve erkek  ayrımı gözetmeksizin insan onuruna yakışır hizmet vermek.

c. Yaylacık (Göpsen) Köyü, çevre köyler ve kamu kuruluşları  arasında dostluk bağları kurarak ve bu dostluğu pekiştirmek amacıyla karşılıklı kültür alış verişi içerisinde  bulunmak. Birbirlerini iyi tanıyıp anlayabilmeleri için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak.

d. Kültür, edebiyat, folklor, halk oyunları ekipleri (yöremize yönelik), saz kursları, müzik,  bilgisayar ve internet / EDV kursları, dil kursları, gereksinime göre çıraklık eğitimi vb. değişik faaliyetler düzenlemek.

e. Çoçuk, genç, yaşlı ve özürlülere yönelik kurumlar oluşturmak ve bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak

f. Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve insanlık uğruna hayatlarını vermiş olan düşünür, ozan, yazar, şair, ressam ve bilginleri anmak için geceler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.

g. Dilimizi, Kültürümüzü,  Gelenek-Göreneklerimizi ve bize ait değerlerimizi gençlerimize öğretmek ve yaşatmak için çalışmalar yapmak.

h.Yaylacık (Göpsen) Köyün’de sağlık ocağı, ilköğretimokulu, cemevi, ve diğer var olan hizmetlerin devamını sağlamak, içme suyu, yol, kanalizasyon ve diğer eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmak.

i.Yaylacık Köyü ile Avrupa’nın değişik yerleşim yerlerindeki köy, belde ve belediye gibi kurum ve kuruluşlarla dostluk ilişkileri ve iletişim kurmak, Yaylacık Köyü’nün tanıtımını ve gelişimini sağlamak için çalışmalar yapmak.

j. YAYLACIKLILARI (Göpsenlileri) ortak amaç ve ilkeler ışığında bir araya getirmek ve bunların ortak hareket etmesini sağlamak.

k. Barış ve halkların dostluğu ilkesi doğrultusunda, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve yabancılara yönelik saldırılara karşı çıkmak. Toplumsal sorunların çözümü için çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla dostça diyaloglar geliştirmek.

l. Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneğine ait bağımsız yayın organlarını kurmak. Yaylacık WEB SİTESİNİ ve diğer iletişim araçlarını yönetmek ve geliştirmek

 

KAMUYA YARARLILIK

MADDE 4.

 

 

1. Dernek Vergi Yönetmeliğinin “ vergiden muaf amaçlar” bölümünde bellirtildiği üzere yalnızca ve doğrudan doğruya kamoyuna yararlı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir. Dernek öncelikle ekonomik  çıkar hedeflerine yönelmez, özveriyle çalışır.

2. Derneğin kaynakları ve demirbaş eşyaları yalnızca tüzükte öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

3. Hiçbir şahıs dernek amaçlarına uygun olmayan veya orantılı olmayan harcamalar yapamaz, kişisel amaçla derneğin demirbaş eşyalarını kullanamaz. Yönetim Kurulu’nun aksi kararı olmadıkça ve dernek amaçlarına ters düşmemek koşuluyla, başkan bir yıl içerisinde (acil durumlarda) en fazla bin (1000) euroya kadar harcama yetkisini kullanabilir. (bkz. 06.05.06 – Tutanak ve 22.06.06 tarih ve VR 14949 sayılı Mahkeme Kararı)

4. Dernek (GYDKD) giderlerini, üye aidatları, bağışlar, yardımlar ve dığer etkinliklerden gelen gelirlerden karşılar.

 

ÜYELİK İLKESİ

MADDE 5

 

1. Onsekiz yaşına girmiş ve dernek tüzügünü kabul eden herkes derneğe üye olabilir.

2. Yönetim kurulu, üyelerin isimlerini ve adreslerini içeren  bir üye kayıt defteri tutar.

3. Üyelik için yapılacak yazılı başvuru hakkında yönetim kurulu, alacağı salt çoğunlukla karar verir.

4. Üyeliğin kabul edilmemesi kararına itiraz edilmesi halinde, son karar genel kurul tarafından verilir.

5. Onsekiz yaşını doldurmayanlar, derneğin çalışmalarına fahri olarak katılabilirler.

 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 6

 

1. Üyenin ölmesi halinde,

2.  Üyenin istifası halinde

    a. Üye üç ay önceden haber vermek koşuluyla kendi isteği ile üyelikten ayrılabilir.

3. İhraç kararıyla

a. Dernek çıkarlarına önemli ölçüde zarar veren bir üye, disiplin kurulunun görüşleri doğrultusunda, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden ihraç edilebilir. İhraç edilmeden önce ilgili üyenin şahsen veya yazılı olarak savunması istenebilir.

b. Üyelikten ihraç kararı üyeye iadeli taahütlü olarak gönderilir.

c. Üyelikten çıkarma kararına karşı, üye kararın eline ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.

d. Bu konuda son kararı dernek Genel Kurulu verir.

4. Üyenin herhangi bir gerekçe göstermeden üç ay aidat ödememesi durumunda, üyeliği düşmesede              Genel Kurul Toplantısı’nda oy hakkını kaybeder.

   a. Dernek üyeliğinden kendi isteği üzerine ayrılanların, yeniden üyeliğe alınabilmesi için en az üç yıllık bir sürenin geçmesi, Disiplin Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılanların ise, aksi Mahkeme Kararı olmadıkça süresiz olarak üyeliğine son  verilir ve dernekle olan ilişkisi kesilir. (07.06.2008 Tarihli Genel Kurul kararıyla – bkz.  Genel Kurul Tutanağı ve 15.08.2008 tarihli ve VR 14949 sayılı mahkeme kararı)

5. Üyeliği sona eren kişiler, geriye yönelik (dönük) hak talebinde bulunamazlar. (bkz. 06.05.06 – Tutanak ve 22.06.06 tarih ve VR 14949 sayılı Mahkeme Kararı)

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 7

 

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Disiplin Kurulu

(bkz. 10.11.2012 tarihli tutanak ve 24.01.2013/VR 14949 – NOTAR 1623/2012 sayılı mahkeme kararı)

 

 

GENEL KURUL

MADDE 8

 

 

1. Genel Kurul, Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (GYDKD) nin en yüksek organıdır, düzenli olarak üç (3) yılda bir toplanır.

2.Üyeler, Genel Kurul Toplantısı’na yönetim kurulunca en az üç (3) hafta önceden yazılı olarak davet edilirler

3.Genel Kurul, bütçenin onanması ve Yönetim Kurulu’nun aklanması, Yönetim Kurulu’ unun seçimi, üye aidat tutarının tespiti, tüzük değişiklikleri ve gerektiğinde derneğin feshi kararı ile tüzükte belirtilen diğer kararları almaya yetkilidir.

4.Genel Kurul toplantısı dernek üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde toplanabilir. Bunun gerçekleşmemesi halinde yönetim kurulu genel kurulu onbeş (15) gün içinde olağanüstü toplantıya yeniden çağırmakla yükümlüdür. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

5.Tüzük değişikiği genel kurulda salt çoğunluğun bulunduğu toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi (2/3) çoğunluğu ile alınabilir.

6.Derneğin tasfiyesine, fesih gündemli genel kurul toplantısında üye çoğunluğunun dörtte üçü (¾ ) karar verebilir.

7.Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak bir tutanak tutulur ve bu tutanak kurul başkanı ve katip üyelerce imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 9

 

 

1. Yönetim kurulu genel kurul toplantısında üç yıl (3 yıl) için seçilen bir (1) başkan, (1) başkan vekili , bir (1) sekreter bir (1) sayman ve bir (1) üyeden olmak üzere)  toplam beş (5) üyeden oluşur. (bkz. 10.11.2012 tarihli tutanak ve 24.01.2013/VR 14949 – NOTAR 1623/2012 sayılı mahkeme kararı)

2. Mahkeme yada diğer resmi organlarca talep edilen yasal değişiklikleri yapar. (Bu yetki derneğin yasal işlemlerinin yapılmasi için gerekli hızlı değişikliklerin yapılmasını da içerir.)

3. Dernek üyelerinden % 10 nun imzalı başvurusu halinde Yönetim Kurulu, genel kurulu en geç dört (4) hafta içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

4. Dernek, diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde, derneği Yönetim Kurulu adına (Yönetim Kurulu Kararı ile) başkan ve bir ikinci yönetim kurulu üyesi başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı ve bir ikinci yönetim kurulu üyesi tarafından ( ya da yönetim kurulunun belirlediği iki yönetim kurulu üyesi tarafından) temsil edilir. (bkz. 06.05.06 – Tutanak ve 22.06.06 tarih ve VR 14949 sayılı Mahkeme Kararı)

 

DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU

MADDE 10

 

 

1.  Denetleme ve Disiplin  Kurulları  ikişer (2’er) üyeden oluşurlar. (bkz. 10.11.2012 tarihli tutanak ve 24.01.2013/VR 14949 – NOTAR 1623/2012 sayılı mahkeme kararı)

a. Denetleme Kurulu, enaz üç ayda bir toplanarak, karar defterlerini, gelir-gider tutanaklarını, üye listelerini konrol eder (üyelere açık toplantıda bilgi verir). Gerekli hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılır, (karar alma yetkisi yoktur). Gereksinim halinde, yönetim kuruluna çalışmalarında destek olmak, uzmanlık gerektiren konularda araştırmalar yapmak, görüş ve düşünceleriyle dernek faaliyetlerine de yardımcı olmak. (bkz. 10.11.2012 tarihli tutanak ve 24.01.2013/VR 14949 – NOTAR 1623/2012 sayılı mahkeme kararı)

b. Disiplin Kurulu,  kendisine gelen disiplin olaylarını tüzük, iç tüzük, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda inceler ve en geç dört (4) hafta içinde karar vererek  yönetime bildirir.

 

 

 

YILLIK RAPOR-HESAP VE SORUMLULUK

MADDE 11

 

1. Derneğin faaliyet yıl suresi 01.01 -.31.12 (01 Ocak ile 31 Aralık) tarih ve zaman arasıdır.

2. Gelir kaynakları, üye aidatları, bağış ve yardımlar, kurslar, eğlence ve konserler, vb. çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirlerdir. Bunlar dernek adına bir banka hesabında toplanır. Sayman hertürlü giriş ve çıkışlardan yönetim kurulunu bilgilendirir. Ancak Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği üç (3) kişinin imzası ve bilgisi dahilinde bu hesaptan para çekilir.

3. Derneğin tüm gelir ve giderleri belge (fatura) karşılığında olup, deftere işlenir.

4. Yönetim kurulu faaliyet yılının bitiminden altı ay sonra, eğer genel kurul bu süreyi uzatmadıysa geçen mali yılı yönetimine ait, bilanço tanzim eder ve alacaklılar ve borçlar çizelgesi, hesap ve savunma raporu hazırlar ve bunu yıllık rapor halinde sunar.

5. Şart koşulan süre bitiminden sonra, isteyen her üye  hesap savunma raporunu gözden geçirmek için yönetime başvurabilir.

 

GİRİŞ VE OY HAKKI

MADDE 12

 

1. Genel Kurul toplantısına, derneğin bütün üyeleri katılabilir. (bkz. 06.05.06 – Tutanak ve 22.06.06 tarih ve VR 14949 sayılı Mahkeme Kararı)

2. Birinci fıkrada belirtilen kişilerden hariç, başka kimselerin toplantıya katılmaları hakkında , genel kurul toplantısında karar alınır.

3. Derneğe üye olmayan herkes, Genel Kurulun gündem dışı görüşme bölümünde söz alarak konuşur (fikir beyan edebilir).

4. Bir üye oy hakkı vekaletini yazılı olmak şartıyla başka bir üyeye verebilir. Her üye yalnizca bir kisiye vekalet edebilir.

5. En az üç ay önceden üyeliği onanmış ve aidatını ödemiş her üye seçme ve seçilme hakkını kazanır.

                                                                 

 

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 13

 

1. Dernek, genel kurul toplantısında alınan kararla feshedilebilir. Feshetme kararı, genel kurul üyelerinin dörtte üçü (3/4) tarafından verilebilir.

2. Derneğin feshi halinde, derneğin mevcut serveti; kredi bakiyesi, derneğin bütün borçları ödendikten sonra, geriye kalan malvarlığı YAYLACIK (GÖPSEN) KÖYÜ için amaçlarımız doğrultusunda kullanılmak üzere, Yaylacık Köyü’ nde ( Ortaköy-Çorum / Türkiye) varsa aynı amaçları taşıyan derneğe, yoksa ilgili makamlar aracılığıyla ve aynı amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere YAYLACIK KÖYÜ MUHTARLIĞINA devredilir.


 

Tüm Hakları Saklıdır. | All Rights Reserved | Copyright © 2020

 

Powered By Gopsen TV 

 

 

Facebookta paylaş

 

 

 

Mobil Sürüme Geçiş